Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement voor Instagram Giveaway Oktober 2023

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Instagram Giveaway Oktober 2023 (hierna genoemd: de
“Wedstrijd”) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door de vennootschap JACOBS DOUWE EGBERTS BE
BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0401.288.505, met maatschappelijke zetel
gevestigd te België, in 1020 Brussel, Buro & design Center, Esplanade 1 Bus 18 (hierna genoemd: “JDE”).


ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden Deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan
alle natuurlijke personen, woonachtig in België [die minstens achttien (18) jaar].
Personeelsleden van JDE en van de betrokken promotieagentschappen zijn uitgesloten van deelname. Ook hun
gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet
deelnemen.
Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke
vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen worden ook
nog uitgesloten van deelname. Tenslotte worden eveneens alle personen die een list of kunstgreep aanwenden,
zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige
of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen, ook uitgesloten van
deelname.
Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de Wedstrijd.
JDE kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de
hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een
deelnemer zal leiden tot de uitsluiting van zijn of haar deelname aan de Wedstrijd.
2. Er wordt slechts één (1) prijs per adres/persoon toegekend.
3. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste
van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen.
4. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig wedstrijdreglement,
evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit wedstrijdreglement
en elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij JDE zelf, beslist JDE autonoom over de manier waarop
deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.
5. De Wedstrijd wordt aangekondigd via Instagram.


ARTIKEL 2: GEGEVENS
1. De deelnemer moet de volgende gegevens bezorgen na winst: naam, voornaam, adres, nr., postcode, gemeente.
2. Alle persoonsgegevens die JDE verkrijgt in het kader van de Wedstrijd zullen vertrouwelijk worden behandeld en
zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer
geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de
uitvoering van deze Wedstrijd om de winnaars te identificeren en het toesturen van de prijzen. Ze zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze Wedstrijd. JDE doet als “verantwoordelijke voor de verwerking” voor deze Wedstrijd beroep op “verwerker” SUPERKRAFT, die de wedstrijdcoördinatie verzekert.
3. De deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website https://www.douwe-egberts.be/privacycookies/ of via privacy@JDEcoffee.com. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook gratis en te allen tijde
kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
4. Uitvoering van de Wedstrijd moet begrepen worden als het feit dat de gegevens, het deelnemingsformulier, het beeldmateriaal waarop de deelnemende winnaar is afgebeeld gebruikt kunnen worden voor welke uitingen (met inbegrip van publieke uitingen) dan ook die verband houden met de Wedstrijd (anders dan aangegeven in artikel 2.2 van dit wedstrijdreglement). Dit recht omvat het internet, drukwerk en andere vormen van communicatie.


ARTIKEL 3: HOE EN WANNEER KAN JE MEEDOEN?
1. Deze Wedstrijd loopt van 27/10/2023 tot en met 10/11/2023. Deelnames die verstuurd worden vóór 27/10/2023 of
na 10/11/2023 worden niet in aanmerking genomen.
2. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd door:
- Deel jouw favoriete koffie-combinatie
- Tag jouw koffie-buddy
- Volg douweegberts.belgium


ARTIKEL 4: AANWIJZING VAN DE WINNAARS
1. De ontvangen deelnemingsformulieren worden gecontroleerd en pas na afloop van de wedstrijd worden de
winnaars bepaald onder toezicht van een jury. Zijn beslissing is definitief en onherroepelijk en niet vatbaar voor
enige betwisting. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de mogelijkheid tot het behalen van de prijzen
afhangt van hun intellectuele bekwaamheid en hun snelheid tot het beantwoorden van de wedstrijdvragen en
schiftingsvraag. Zij beseffen aldus dat het mogelijk is dat zij geen prijs winnen, hoewel zij alle vragen juist hebben
beantwoord, en dit omdat zij niet bij de snelste waren bij het terugsturen van de deelnemingsformulieren.
2. De winnaars zullen binnen de maand na afloop van de Wedstrijd schriftelijk bericht krijgen van de gewonnen prijs
via het Instagram account waarmee zij deelgenomen hebben.
3. De prijzen worden per post opgestuurd naar de winnaars.
4. Indien een prijs (buiten de schuld van JDE) niet binnen de drie (3) maanden na einde van de Wedstrijd is
ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van
JDE. De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding.
5. Onverminderd de rechten van JDE (zoals bepaald in artikel 2.5), zal over de uitslag van de Wedstrijd niet openbaar
worden gecommuniceerd.

ARTIKEL 5: PRIJZEN
1. 2 pakken koffie van Douwe Egberts, 2 koffietasjes en een French Press.
2. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijzen zijn
persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.


ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID
1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet,
met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s
die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde
gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. JDE
kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
- Transmissies via het internet.
- Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.
- De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.
- Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
2. JDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van
een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de Wedstrijd,
het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor
elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de Douwe Egberts
Belgium Instagram. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de
softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke
aantasting. De verbinding met Instagram en JDE website en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder
de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. JDE kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als
onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen
buiten haar wil. JDE behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het
wedstrijdreglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten.
Niettemin is JDE niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken
tot het controleren van de winnaars. JDE en haar aangestelden zijn ten aanzien van de winnaars op geen enkele
wijze aansprakelijk met betrekking tot de prijzen, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, hun
eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het
gebruik ervan.
3. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding
of welke verplichting dan ook in hoofde van JDE.


ARTIKEL 7: RECHTEN JDE
1. JDE behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving,
te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de
omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.
2. JDE behoudt zich het recht om te allen tijde testimonials van deelnemers te verwijderen van het Instagram platform. Dit
kan bijvoorbeeld gebeuren omdat het materiaal in strijd is met toepasselijke wetgeving of omwille van andere redactionele
overwegingen naar JDE’s eigen inzicht. JDE is niet verplicht dit vooraf aan de betrokken deelnemer te melden en behoeft
geen reden op te geven.


ARTIKEL 8: INSTAGRAM
1. De deelnemer erkent dat de Wedstrijd wordt georganiseerd door JDE en niet door Instagram. Instagram kan daarom op geen
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.
2. JDE erkent dat Instagram de Wedstrijd op geen enkele wijze ondersteunt, uitvoert, goedgekeurd heeft of er op een andere
wijze mee geassocieerd is.
3. De deelnemer verstrekt zijn/haar gegevens aan JDE en niet aan Instagram.


ARTIKEL 9: CONTACT
Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Wedstrijd of het wedstrijdreglement kunnen schriftelijk aan
bovengenoemd adres worden verstuurd of kunnen aan JDE worden meegedeeld via het contactformulier op de JDE website:
https://contactus.jdecoffee.com/douweegberts-be-nl.


ARTIKEL 10: DIVERSEN
1. Dit wedstrijdreglement wordt enkel ter beschikking gesteld op https://www.instagram.com/douweegberts.belgium/ van
27/10/2023 tot en met 10/11/2023. Een papieren exemplaar van dit wedstrijdreglement zal gratis worden toegestuurd aan
iedere persoon die dit per brief zou verzoeken aan JDE op het volgende adres: Ferdinand Lousbergskaai 106/20, 9000 Gent.
2. Op deze Wedstrijd zijn de JDE gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te vinden zijn op
https://www.douwe-egberts.be/privacy-cookies/.
3. De Wedstrijd, dit wedstrijdreglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele
geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussels.